четвъртък, 23 февруари 2012 г.

МАГИСTЪРСКА ТЕЗА : Отчитане на кредитирането на предприятията в търговските банкиСъдържание:

Въведение

I Част : Определение и  характеристика на финансовата категория – кредит като обект на счетоводството.

1.         Определение на понятието кредит и основни предпоставки за възникването му
2.         Функции и роля на кредитирането
3.         Рамка на кредитната политика на търговските банки
       4.                   Видове кредити.
       5.        Процедури и документиране при предоставяне на кредити
       6.         Кредитирането като обект на счетоводно отчитане
       7.        Управление на кредитния риск в търговските банки

II Част: Счетоводна характеристика на кредитирането на предприятията в търговските банки

1.                   Характеристика на сметките за отчитане на кредитите
2.                   Счетоводно отчитане на договарянето, предоставянето na кредити на предприятията и погасяване на задълженията по кредита
3.                   Счетоводно отчитане на начисляването и удържането на лихви по кредита
4.                   Счетоводно отчитане на обезпечението на кредитите
5.                   Счетоводно отчитане на просрочие на погасителна вноска
6.                   Счетоводно отчитане на провизирането
7.                   Възможности за усъвършенстването на отчетния процес на кредитирането на предприятията в търговските банки


Въведение

Икономиката е система, която функционира на базата на взаимна зависимост между фактори и единици, всеки от които оказва своето влияние. Изменението на на един фактор рефлектира върху всички останали. Банковата дейност и в частност кредитирането, което тя извършва, е част от тази система. В тази връзка, кредитната сделка оказва влияние не само върху кредитора и кредитополучатела, а също върху цялостната активност и развитие на икономическите процеси в страната.
Кредитните отношения в съвременния свят на практика се проявяват чрез функциите на банковите организации. Банките се явяват основни кредитори и тази им функция показва мобилизирането на свободния паричен капитал, а също преразпределение на този капитал.
В условията на пазарна икономика очакванията на икономическите субекти за задоволяване на нуждите им от капитали за дейността и инвестиции са насочени изцяло към банковата система. По тази причина банките трябва адекватно да реагират на новите икономически условия, те трябва да изграждят подходяща организация на кредитирането на стопанските субекти като се стремят да бъдат възможно най-ефективни. Това е възможно единствено чрез  своевременно осигуряване на необходимите парични капитали на предприятията и пускането на пари в обръщение. Банките трябва  да изградят съобразена с изискванията на икономическата действителност опростена и ефективана система на кредитиране, а това е постижимо при условие на предоставяне на различни видове кредити, в това число утвърдени форми и нови такива.
За успешното функциониране на банкова дейност се изисква високо организирано управление. Тази задача е неизпълнима без  детайлно и задълбочено познаване на технологията на банковото кредитиране, отчитане на влиянието на различните фактори, въздействащи върху банкирането, за да се  избегнат загуби и да се постигне рентабилност. Банките са застрашени от постоянно възникващи проблеми от най-различен характер, поради което е необходимо събирането на огромен обем информация, която да бъде актуално разчитана и използвана. Главна роля за определянето на  степента на риска, размера и срока на предоставянето на кредита, изиграва счетоводството. Негови основни задачи в тази насока са свързани със създаването на определена количествена и качествена  информация за обема и структурата на привлечените средства, на активите; за състоянието и резултатите на кредитните взаимоотношения; за състоянието на банката във всеки един момент.
Настоящата разработка не претендира за изчерпателно и пълно представяне на проблематиката, но засяга основните моменти, свързани с изясняване същността и счетоводното отчитане на кредита, както и неговата роля и място в икономиката. Първата част на магистърската теза е насочена към изясняване на характеристиките и класификацията на кредите, като фактор, който влияе върху системата на счетоводството и нейните качества.
Втората част на настоящата работа е отделена  за същността и особеностите при счетоводното отчитане на кредитирането на предприятията като е отделено внимание на необходимата информация за управление на кредитната дейност на банките, способите за създаването и използването й.


Изтегли цялата дипломна работа от тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар