четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Имущество на предприятието като обект на счетоводството

Имущество на предприятието като обект на счетоводството

І. Същност
Всички предприятия, за да усъществяват пълноценно своята дейност, разполагат със стопански средства, наречени активи. Те имат токнкретен състав и изпълняват определена функционална роля. Соъществуват различни източници за получаване на стопански средства(средсва на обственика, кредити от банки и др.) . Източниците за придобиване са различно, но общото между тях е това, че всяко стопанско средство, всеки актив има конкретен източник наречен пасив. Съвкупността от стопанските средства на предприятието (активите) и техните източници (пасивите) образува имуществото ан предприятието. То се изменя непрекъснато в процеса на осъществяване на дейността. Освен собствените средство, предприятията ползват и чужди стопански средства, които наемат о различни предприятия за временно ползване. Имуществото на предприятието като съвкупност от стопански средства и източници за придобиването им, непрекъснато променящи се под въздействието на извършените стопански операции изразява обекта на счетоводството.
Всяко едно стопанко предприятие се характеризира с:
            1.Стопанските средства или активите
2.С източниците на стопанските средства
3.Със стъпанско-правните отнощения
4. Със стопанските операции или процеси
            ІІ. Същност и класификация на активите
1.      Определение- активът е ресурс,контролиран от предприятието в резултат на
минали събития, от които се очаква бъдеща икономическа изгода. Това са
стопански средства на предприятието, които се характеризират по своя конкретен състав и роля. За нуждите на счетоводствотоима значение групирането на активите по тяхната икономическа същност и роля в процеса на осъществяване на дейността. Основен критерий е трайността или ликвидностто, тоест способността им да променят своята форма. Съгласно чл 14 ал 1 от закона за счетоводството, активите се делят на 2 вида
-дълготрайни
-краткотрайни
ІІІ. Дълготрайни активи-характерни белези
Характерно за дълготрайните активи е, че участват многократво в усъществяваната от предприятието дейност, без видимо да променят първоначалната си форма на съществуване. Това са всички средства, в които предприятието е направило дългосрочни инвестиции за реализация на дейността си и служат проължително време, провече от 12 месеца. Те са бавноликвидни активи. Износват се , остаряват.
Износването бива физическо и морално. Какво представлява изхабяване- това е обектиен процес, който се определя чрез начисляване на амртизация.
            Групата на дълготрайните съдържа:
            -амортизируеми активи
-неамуртизируеми активи
-дълготрайни нематериални активи
-търговска репутация бива 2 вида: положителна и отрицателна
-разходи за бъдещи периоди
ІV. Дълготрайни материални активи
Определение –това са установими нефинансови ресурсу, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално веществена форма. И се очаква да бъдат използвани през повече от 1 отчетен период. Те са 2 вида
а) амуртизируеми активи. Тук спадат
-сгради
-машини и обурудване
-съоражения
-транспортни средства
-компютърно обурудване
-обзавеждане и трайни активи (офис обзавеждане, стопански инвентар)
-библиотечни книги
-други дълготрайни активи-инвентарен амболаж
б) неамуртизируеми активи
-природни ресурси
-активи с обществена значимост(паметници, произведения на изкуството,музейни експонати)
            V. Дълготрайни нематериални активи
            1. Определение-това са установими, нефинансови ресуси, които са придобити и контролирани от предприятието. Те нямат физическа субстанция, те са със съществено значение при употребата им. От тяхното използване се очакв бъдеща икономическа изгода.
2. Видове-те могад да бъдат:
-продукти от развойна дейност
-програмни пакети и програми
-права върху ентелектуална собственост
-права върху индустриална собственост
-нематериални дълготрайни активи(права за ползване на наети дълготрайни активи.
            VІ. Дългосрочни финансови активи
1.Определение-това са свободни парични и веществени активи на
предприятието, които се предоставят за ползване от трети лица с цел изгода под форма на лихви, ренти, дивиденти.
2.      Видове
А) дългосрочни инвестиции в съучастия- включват: инвестиции в асоциирани предприятия, дъщерни предприятия и др.
Б) дългосрочни инвестиции в ценни книжа:
-акции
-облигации
-полици-менителници, запис на заповед и др.
В) дългосрочни вземания и предоставяни заеми-дългосрочните всемания са: предоставяне на стоки, продукция на финансов лизинг, кредит или на консигнация за срок по- дълъг от 12 месеца.


Няма коментари:

Публикуване на коментар