четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Краткосрочни (текущи) – финансови средства, парични средства и финансови активи в предприятието и банките

Краткосрочни (текущи) – финансови средства, парични средства и финансови активи в предприятието и банките.

1.Характеристика на краткосрочните финансови средства в банките и предприятията, парични средства в лева и валута
Финансови активи –Ценни книжа, скъпоценни камъни, благородни метали.
- Касовите операции са свързани с обслужването на банковите клиенти с налични парични средства. От гледна точка на банката тези операции могат да се разделят на:
а)приходни – свързани с акумулирането на налични парични средства в банката
б)разходи – изразяващи се в изплащане на налични парични средства от банките на техните клиенти. Тъй като касовите операции имат голям дял в основната дейност на банките според вида на  валутите биват в лева и валута. Според субектите които ги осъществяват биват:
-вътрешнобанкови касови операции
-външно-банкови касови операции
Организация на касовата дейност в банковите звена - трябва да се създадат условия за своевременно обслужване на банковите клиенти, сигурност при съхраняване на парични наличности се съхраняват в железни или огнеупорни шкафове които след заключването им задължително трябва да се запечатват.
Всеки банков клон има оборотна каса, която може да включи няколко оперативни каси които от своя страна могат да бъдат: приходни, разходни, приходно разходни, спомагателни, преброителни и други. При по-голям обем касови операции е целесъобразно изграждането на отделни приходни и разходни каси. Когато през отделни периоди на годната или месеца обема на касовите операции значително е увеличен в банковите клонове се обуславят спомагателни каси.
1.Документиране на банковите касови операции – извършва се с два основни документа: вносна бележка и нареждане разписка. Тези документи изпълняват едновременно функции на разпоредителни, оправдателни и документи за счетоводно оформяне . представените в банките документи трябва да са попълнени от банковите клиенти и подписани с автентичен подпис. Контролът по правителноста за оформянето на касовите документи. Първо се осъществява от счетоводния работник, а след това и от касиера, който ще приеме или изплати сумата. Особено прецизен трябва да бъде контрола по документирането и осъществяването на разходните касови операции.
2.Счетоводно отчитане – за счетоводното отчитане на парите в левовите каси на банките използваме сметка от група 50 (5011 каса в лева)
2.1Характерни стопански операции
а)прехвърляне на парични наличности от резервните каси в оборотната каса
Дебит 5011 аналитична сметка каса
Кредит 5014 разплащателна каса  банкноти
                           Кредит 5015 разплащателна каса монети
б)прехвърляне на касови наличности от една оборотна каса в друга (при необходимост)
9481/5011
в)счетоводни записвания за касата в която постъпват паричните средства
5011/4991
г)приключване на разчетите между касиерите
4991(ан.получени наличности)/4981(прехвърлени наличности)
д)установяване на липси по вина на касиера
Дебит 4981 (касови липси)
Кредит 4422
                                                                               Кредит 5011
е)внасяне на начета от касиера
Дебит 5011
Кредит 4981
Кредит 4422
-удържана сума от заплатата
4211/4422
ж)установени излишъци до установяване на произхода им
5011/4991
з)установяване на произхода на излишъка и връщането му на банковите клиенти
4991/5011
и)отчитане на излишъка като текущ приход. Когато до 31.12 при годишното приключване не се установява произхода съставяме статията
4991/7911
й)внасяне на парични средства в лева в касата на баката
5011/група 16 (група17)
к)теглене на парични средства от касата на банката
група 16,17/5011
3.Счетоводно отчитане на валутните касови операции
3.1 Използване на сметка 5021. Прилага се ЦК на БНБ за деня, курс купува и курс продава. При покупкопродажба на валутни средства се реализират положителни и отрицателни разлики
3.2 Характерни стопански операции
а)отразяване на резултатите от ежедневната преоценка на валутата в касите на банката
- преоценка при условие на намаление на ЦК на БНБ за деня
6242/5021
-преоценка при условие на увеличение на ЦК на БНБ за деня
5021/7242
б)купуване на валута от банките
Дебит 5021левова равностойност по ЦК на БНБ за деня
Кредит 5011 стойност курс купува
                                               Кредит 7241 разлика
в)продажба на валута от банките
Дебит 5011 стойност по курс продава
Кредит 5021 стойност на ЦК на БНБ за деня
                                               Кредит 7241 разлика
г)задбалансово отчитане на операциите по покупка и продажба на валута
Дебит 9882(курс продава)
Кредит 9881(стойност по ЦК на БНБ)
                                               Кредит 9999(разлика)
д)установена липса по вина на касиер
Дебит 4982
Дебит 4422
                                Кредит 5021

е)внасяне на начета от касиера
Дебит 5021
Кредит 4982
                                Кредит 4422
ж)удръжка от работната заплата
421/4422
з)установени излишъци
5021/4992
и)установяване на произхода на излишъка и връщането на банковия клиент
4492/5021
й)когато до 31,12 при годишното приключване не се установява произхода на излишъка той се отчита като извънреден приход
4992/7912(796)
4.Ценни книжа, благородни метали и скъпоценни камъни
-ценните книги са документи за съществуващо задължение на издателя и могат да бъдат акции, държавни ценни книжа и други дългови инструменти. Те се отчитат по цена на придобиване – покупната стойност и всички преки разходи в които могат да бъдат включени брокерски такси и комисионни. За счетоводното отчитане се използват активни счетоводни сметки от група 22 (дългосрочни финансови активи)
4.1. Характерни стопански операции
А)придобиване на акции и ценни книги с парични вноски
Група 22/5011(група 17,18)
Б) прехвърляне на акции и други ценни книги от оборотните средства към инвестиционния фонд на банката
Група 22 / група 51
В) продажба на акции и други ценни книжа
-при борсова цена по-висока от отчетната
Дебит 5011
Дебит група 17(18,5031)
Кредит група 22
Кредит 7232
-при борсова цена по-ниска от отчетната
Дебит 5011
Дебит група 17(18,5031)
Дебит 6232
Кредит група 22
г)годишно приключване и оценка на ценните книжа
-при възникнала положителна разлика
Група 22/7235
-при възникнала отрицателна разлика
6235(6234)/група 22
5.Счетоводно отчитане на благородните метали
За банките те могат да бъдат отчитани като основен банков резерв и като оборотна наличност. Съгласно действащата нормативна уредба банките могат да извършват сделки с оборотни наличности. Те се оценяват по цена на придобиване, подлежат на последващи преоценки и се изписват като се прилага методът от счетоводните стандарти за материалните запаси. За счетоводното отчитане използваме сметки 519 благородни метали, 5115 скъпоценни камъни
5.1 Характерни стопански операции
А)придобиване на благородни метали с парични вноски
                                                               Група51/5011(502),група17(18),5031
Б)получени за управление от доверители
Група 51/4911
В)продажба на благородни метали и скъпоценни камъни
-при цена по-висока от отчетната
5011(5031),група 17(18)/група 51,723
-при цена по-ниска от отчетната
5011(5031),група 17(18)/група 51,623
Г)връщане на приетите за  управление благородни метали и скъпоценни камъни на доверителите
4911/група 51
Д)годишно приключване и последваща оценка на благородни метали и скъпоценни камъни
- при възниканала положителна разлика
51/723,112
-при възникнала отрицателна разлика
623,112/51

Няма коментари:

Публикуване на коментар