петък, 24 февруари 2012 г.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОКУПКА

I. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия като обект на счетоводно отчитане

Дълготрайните материални активи се дефинират като установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които са със следните основни характеристики:
а) имат натурално-веществена форма;
б) използват се за административни цели, отдаване под наем, за производство и/или доставка/продажба на активи или услуги, или за други цели;
в) очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период.
В бюджетните предприятия дълготрайните материални активи са средствата, в които са направени дългосрочни инвестиции за целите на бюджетната дейност, както и за нуждите на извънбюджетната или друга дейност. Срокът им на ползване е повече от една година и не са предназначени за продажба.
Отчетната стойност на дълготрайните материални активи се формира по един от следните методи:
а) Цена на придобиване - формира се от фактурната стойност, към която се прибавят всички разходи до въвеждане на материалния дълготраен актив в експлоатация. Тази отчетна стойност се прилага при придобиване на дълготрайни материални активи чрез покупка (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.5.а, СС 16, т. 4 и т. 4.1, обн. ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г.).
Специфика за бюджетните предприятия е, че в цената на придобиване се включват изплатените обезщетения на собствениците за отчуждаване на актива.
Ако тези обезщетения се плащат от друг първостепенен разпоредител, те не се включват в цената на придобиване. Първостепенният разпоредител, който ги изплаща, ги отчита по счетоводна сметка от група 64 Пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери.
Ако обезщетенията са с характер на глоби, санкции, неустойки и други подобни, те не се включват в цената на придобиване, а се отразяват като извънредни разходи.
Ако се придобива земя, инфраструктурен обект, паметник на културата и други подобни и обезщетението се изплаща от друг първостепенен разпоредител, то (обезщетението) се отчита по счетоводна сметка от група 607 Наеми и некапитализирани разходи за инфраструктурни обекти, земя и активи с художествена и историческа стойност (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.5).
б) Себестойност - формира се от действително извършените разходи по производството на актива по стопански начин. Прилага се при придобиване на дълготрайни материални активи чрез строителство по стопански начин или друга форма на собствено производство (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.5.а, СС 16, т. 4.7, б. (а), обн. ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г.).
в) Пазарна цена - това е цената, по която съответният дълготраен материален актив би се продал в момента на оценката му. Прилага се при безвъзмездно придобиване на дълготрайни материални активи в бюджетното предприятие (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.5.а, СС 16, т. 4.7, б. (б), обн. ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г.).
г) По цена, приета от съда, в резултат на апортни вноски (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.5.а, СС 16, т. 4.7, б. (в), обн. ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г.). Важен е фактът, че към момента в бюджетните предприятия на дълготрайните материални активи не се начислява амортизация. (Закон за счетоводството, чл. 15, ал. 3).
Дълготрайните материални активи се описват в хронологичен ред в инвентарна книга, където са обобщени по групи според еднородни признаци:
  • група сгради;
  • група машини, съоръжения и оборудване;
  • група стопански инвентар;
  • група транспортни средства;
  • други групи.
Дълготрайните материални активи намират отражение в актива на счетоводния баланс, който съставят бюджетните предприятия и конкретно в раздел А “Нефинансови активи”, група I “Дълготрайни материални активи”. За тях се създава счетоводна информация по активни счетоводни сметки, включени в група 20 Дълготрайни материални активи на сметкоплана на бюджетните предприятия.
II. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайните материални активи чрез покупка в бюджетните предприятия
При придобиването на дълготрайни материални активи се поставя въпросът за праг на същественост. Отговорът му трябва да бъде отразен в счетоводната политика на бюджетното предприятие. Съгласно указанията на Министерството на финансите се препоръчват максимален и минимален праг на същественост за дълготрайните материални активи. Те са съответно 1000 лв. и 500 лв. (ДДС № 20 от 14.12.2004 г.,
т. 16.16.2). Дълготрайните материални активи, които са:
  • с отчетна стойност под 500 лв., се отчитат като краткотрайни;
  • с отчетна стойност над 1000 лв., се отчитат като дълготрайни;
  • с отчетна стойност между 500 лв. и 1000 лв., се отчитат като дълготрайни или краткотрайни съгласно приетия праг на същественост в счетоводната политика на бюджетното предприятие (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.16.3, 16.16.4, 16.16.5).
За компютрите се конкретизира, че компютърната конфигурация е със съществените елементи компютър и монитор. Те могат да се отразят като един общ материален дълготраен актив или поотделно. И при двата варианта се включват в групата на дълготрайните материални активи, независимо че стойността им поотделно може да е под минималния праг. Разходите по тяхното поддържане се отчитат като текущи (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.16.6).

При незначителни промени в цените на дълготрайните материални активи възприетият праг на същественост се запазва. Когато отклонението е значително, се извършва корекция, която започва да се прилага от началото на периода, следващ периода на съществената ценова промяна, и се отразява в счетоводната политика на бюджетното предприятие (ДДС № 20 от 14.12.2004 г., т. 16.16.7, 16.16.8, 16.16.9).

Придобиването на дълготрайни материални активи чрез покупка се осъществява, като се начислява задължение към доставчика. Ако бюджетното предприятие е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, се начислява и вземане по оборотния данък - ДДС за възстановяване. Дълготрайният материален актив се включва в имуществото по цена на придобиване - фактурна цена плюс всички разходи до въвеждането му в експлоатация. Ако е платено обезщетение от бюджетното предприятие, то също е елемент на цената на придобиване.

За целта се съставят следните счетоводни статии:
а) за начисляване на задължение към доставчика:
Д-т с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи - с размер на фактурната стойност без ДДС
Д-т с/ка 4511 Разчети за данък върху добавената стойност - с размера на оборотния данък, ако бюджетното предприятие е регистрирано по ЗДДС
К-т с/ка 4010 Задължения към доставчици в страната
б) за включване на други разходи в цената на придобиване:
Д-т с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи - с общата или конкретната сума на разходите по придобиване
Д-т с/ка 4511 Разчети за данък върху добавената стойност - с размера на оборотния данък, ако бюджетното предприятие е регистрирано по ЗДДС
К-т с/ка 4010 Задължения към доставчици в страната
в) ако е договорено за плащане обезщетение:
Д-т с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи - със стойностния размер на обезщетението за плащане
К-т с/ка 4897 Задължения към други кредитори - местни лица
г) ако обезщетението се заплаща от друг първостепенен разпоредител, в счетоводството на платеца се съставя счетоводната статия:
Д-т с/ка от група 64 Пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери
К-т с/ка 4897 Задължения към други кредитори - местни лица
или
К-т с/ка от група 50 Парични средства

ПРИМЕР:

1. Бюджетно предприятие “А”, с разрешение на първостепенния разпоредител, закупува жилищна сграда. Покупната цена е 120 000 лв. Начислен е 20% данък върху добавената стойност - 24 000 лв. Начислено е задължение към продавача:

Д-т с/ка 2032 Жилищни сгради
120 000 лв.
Д-т с/ка 4511 Разчети за данък върху добавената стойност
24 000 лв.
К-т с/ка 4010 Задължения към доставчици в страната

144 000 лв.
2. На собствениците на сградата е платено от текущата банкова сметка, обезщетение, в размер на 6000 лв.:

Д-т с/ка 2032 Жилищни сгради
6000 лв.
К-т с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева
6000 лв.

3. До въвеждане на сградата в експлоатация са начислени разходи на обща стойност 10 000 лв. Начислен е и 20% ДДС за възстановяване:

Д-т с/ка 2032 Жилищни сгради
10 000 лв.

Д-т с/ка 4511 Разчети за данък
върху добавената стойност
 
2000 лв.
К-т с/ка 4010 Задължения към доставчици в страната
12 000  лв.


Представеният в тезисен вид модел за създаване на счетоводна информация за придобиване на дълготрайни материални активи чрез покупка, отразява част от обичайната дейност на бюджетните предприятия, като е отразена икономическата същност на обекта на отчитане и свързаните с това действащи законови изисквания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар